допълнително −20 % с код EXTRA20Свършва за 101 часове 29 минути
info@differenta.bg (Тук сме за вас)

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

търговско дружество Digital People, a.s.

със седалище Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 28197071, DIČ: CZ28197071

Нашият адрес за връщане на стоки :

ECONT/PACKETA (COLETARIA.RO)
ID 94877590
Офис ЕКОНТ РУСЕ ДРУЖБАРУСЕ 7000, бул.Васил Левски 4

за продажба на стоки чрез онлайн магазин, намиращ се на интернет адрес

www.Differenta.bg

 

 

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
  • Тези Общи условия (наричани по-нататък "Общи условия") на търговското дружество (наричано по-нататък "Продавач") в съответствие с разпоредба § 1751, ал. 1 от Закон № 89/2012 Coll., от Чешкия граждански процесуален кодекс, с последните изменения (наричан по-нататък "Граждански кодекс") уреждат взаимните права и задължения на договарящите се страни, възникнали във връзка с или в съответствие с договора за покупка (наричан по-нататък "договор за покупка"), сключен между Продавача и физическо лице (наричано по-нататък "Купувач") с посредничеството на електронния магазин на Продавача. Електронният магазин се управлява от Продавача чрез уеб страница, намираща се на интернет адрес: www.differenta.bg (наричан по-нататък  "уеб страница") и то с посредничеството на интерфейса на уеб сайта (наричан по-нататък " уеб сайт интерфейс на магазина ").
  • Общите условия не се прилагат в случаите, когато лице, което възнамерява да купи стока от Продавача, е юридическо лице или лице, което поръчва стоки в рамките на своята търговска дейност, или в рамките на самостоятелно упражняване на професията си.
  • Клауза за различия от Общите условия може да бъде договорена в договора за покупка. Различните условия в договора за покупка имат предимство пред Общите условия.
  • Общите условия са неразделна част от договора за покупка. Договорът за покупка и Общите условия се изготвени на чешки език. Договорът за покупка може да бъде сключен на чешки език.
  • Продавачът може да промени или добави текст към Общите условия. Тези Общи условия не засягат правата и задълженията, възникнали след периода на валидност на предходната версия на Общите условия.
 2. ПОТРЕБИТЕЛСКА СМЕТКА
  • Въз основа на регистрация на Купувача, направена на уеб страницата, Купувачът има достъп до своя потребителски интерфейс. От своя потребителски интерфейс (наричан по-нататък " потребителски профил "), Купувачът може да си поръчва стоки . В случай, че уеб сайт интерфейсът на магазина позволява това, Купувачът може да поръчва стоки без регистрация директно от уеб сайт интерфейса на магазина.
  • Когато се регистрира на уеб страница и поръчва стоки, Купувачът е задължен да посочва правилно и вярно всички данни. Купувачът е задължен да актуализира всяка промяна на въведените данни в потребителския профил. Данните, предоставени от Купувача в потребителския профил и при поръчка на стоки, се считат от Продавача за верни.
  • Достъпът до потребителския профил е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е задължен  да запази поверителността по отношение на информацията, необходима за достъп до неговия потребителски профил.
  • Купувачът няма право да разрешава използването на потребителския профил от трети лица.
  • Продавачът може да анулира потребителски профил, особено в случаите, когато Купувачът не използва по-дълго време своя потребителски профил или когато Купувачът наруши задълженията си по договора за покупка (включително Общите условия).
  • Купувачът трябва да съзнава, че потребителският профил може да не е достъпен непрекъснато, особено във връзка с необходимата поддръжка на хардуера и софтуера от Продавача, съответно поддръжката на хардуера и софтуера на трети лица.
 3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА
  • Всички презентации на стоки, поставени в уеб сайт интерфейса на магазина, са от информативен характер и Продавачът не е задължен да сключва договор за покупка относно тези стоки. Разпоредба § 1732, ал. 2 от Гражданския кодекс не се прилага.
  • Уеб сайт интерфейсът на магазина съдържа информация за стоките, включително посочването на цените на отделните стоки и разходите за връщане на стоките, ако тези стоки не могат да бъдат върнати по нормален пощенски път. Цените на продуктите остават валидни, докато се показват в уеб сайт интерфейса на магазина. Тази клауза не ограничава възможността на Продавача да сключва договор за покупка при индивидуално договорени условия.
  • Уеб сайт интерфейсът на магазина съдържа също така информация за разходите свързани с опаковане и доставка на стоки. Информацията за разходите, свързани с опаковане и доставка на стоки, посочени в уеб сайт интерфейса на магазина, е валидна само в случаите, когато стоките се доставят на територията на Република Чехия.
  • За поръчване на стоките, Купувачът попълва формуляр за поръчка в уеб сайт интерфейса на магазина. Формулярът за поръчка съдържа по-специално информация за:
   • поръчваните стоки (Купувачът "поставя" поръчваните стоки в електронна пазарска количка на уеб сайт интерфейса на магазина);
   • начина на плащане на покупната цена на стоките, информация за избрания начин на доставка на поръчваните стоки;
   • информация за разходите, свързани с доставката на стоки (наричани по-нататък общо  "поръчка").
  • Преди да изпрати поръчката Продавачът дава възможност на Купувача да провери и промени данните, които Купувачът е поставил в поръчката, също и по отношение на възможността на Купувача да идентифицира и коригира грешките, възникнали при въвеждането на данните в поръчката. Купувачът изпраща поръчката на Продавача, като кликнете върху бутона "Изпращане на поръчката". Данните въведени в поръчката, се считат за верни от Продавача. Продавачът незабавно след получаването на поръчката, потвърждава на Купувача получаването й по имейл (наричан по-нататък " електронен адрес на купувача ").
  • Продавачът винаги има право в зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, покупна цена, очаквани транспортни разходи), да поиска от Купувача допълнително потвърждаване на поръчката (например писмено или по телефона) .
  • Договорните отношения между Продавача и Купувача възникват при доставката и приемането на поръчката (приемане), който Продавачът изпраща на Купувача по електронна поща на електронния адрес на Купувача.
  • Купувачът се съгласява да използва дистанционни средства за комуникация при сключването на договора за покупка. Разходите, направени от Купувача при използване на дистанционни средства за комуникация във връзка със сключване на договор за покупка (разходи за връзка с интернет, разходи за телефонни разговори), се поемат от самия Купувач и тези разходи не се различават от основната ставка.
  • Ако бъде поискано връщане на парите за върната поръчка под формата на платежно нареждане, на Купувачът ще бъде приспадната такса от 50 крони от възстановената сума. Тази сума се използва за разходите, направени за плащането на  платежното нареждане. Моля, уведомете ни, ако искате да ви бъдат възстановени средствата под формата на  платежно нареждане. Автоматично удържане на пари от страна на Продавача няма да се практикува, с цел избягване на конфликтни ситуации между страните по договора.
  • Ако завършената поръчка бъде анулирана или поръчката, изпратена с наложен платеж, не бъде приета от Купувача, Купувачът ще бъде задължен да възстанови разходите за изпращане на стоки, т.е. пощенски, опаковане и извънреден труд в размер на 90 крони. С изпращането на Вашата поръчка приемате нашите Общи условия и договорна глоба, в размер на разходите за доставка на стоките. С настоящото Купувачът се задължава към Продавача да заплати горепосочените разходи, както и да заплати договорната глоба при поискване чрез имейл адрес, посочен от Купувача при попълване на поръчката.

 4. ЦЕНА НА ПРОДУКТА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
  • Цената на стоките, както и всички разходи свързани с доставката на стоката по договора за покупка, Купувачът може да заплати на Продавача по следния начин:

   - в брой в офиса на продавача на адрес Different.cz,

   Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 28197071, DIČ: CZ28197071

   - в брой с наложен платеж на посоченото място в поръчката на Купувача;

   - безкасово плащане, чрез банков превод по сметка на Продавача № 107-4511230287 / 0100, открита към Komerční Banka a.s. (наричана по-нататък "сметка на Продавача");

   - безкасово плащане с карта онлайн;

   - чрез кредит, предоставен от трето лице.

  • Заедно с покупната цена, Купувачът се задължава да заплати на Продавача разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките. Освен, ако изрично не е посочено друго, по-нататък се разбира покупната цена и разходите, свързани с доставката на стоките. За поръчки над 1000 крони доставката и опаковането са БЕЗПЛАТНИ.
  • Продавачът не изисква от Купувача депозит или друго подобно плащане. Това не засяга смисъла на чл. 6 от Общите условия по отношение на задълженията за авансово плащане на покупната цена на стоките.
  • В случай на плащане в брой или в случай на наложен платеж, покупната цена се заплаща при получаване на стоката. В случай на безкасово плащане, покупната цена се заплаща в рамките на няколко дни след сключване на договора за покупка.
  • В случай на безкасово плащане, Купувачът се задължава да заплати покупната цена на стоките заедно с посочения вариабилен символ за плащане. В случай на безкасово плащане, задължението на Купувача да плати покупната цена е изпълнено в момента, в който съответната сума се кредитира в сметката на Продавача.
  • Продавачът има право, особено в случаите, ако Купувачът не получи допълнително потвърждение на поръчката (чл. 6), да изиска плащането на пълната покупна цена, преди стоките да бъдат изпратени на Купувача. Разпоредба § 2119, ал. 1 от Гражданския кодекс не се прилага.
  • Всички намаления от цената на стоките, предоставени от Продавача на Купувача, не могат да се комбинират.
  • Ако е обичайно в търговските отношения или ако е предвидено от общозадължителни правни разпоредби, Продавачът издава на Купувача данъчен документ - фактура по отношение на плащанията, извършени по договора за покупка. Продавачът плаща данъка върху добавената стойност. Данъчен документ - фактура се издава от Продавача на Купувача след заплащане на цената на стоката и го изпраща в електронна форма на електронния адрес на Купувача.
  • Съгласно Закона за търговските регистри, Продавачът е задължен да издава касова бележка на Купувача. Същевременно е задължен да регистрира получения приход с данъчния администратор онлайн; в случай на техническа повреда, най-късно до 48 часа.
 1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА
  • Купувачът осъзнава, че по силата на разпоредба § 1837 от Гражданския кодекс не е възможно, да се оттегли от договора за покупка и доставка на стоки, който е бил коригиран според желанието на Купувача или в негова полза, от договора за покупка и доставка на стоки, които подлежат на бързо разваляне, както и стоки, които след  доставката са били необратимо смесени с други стоки от договора за покупка и доставка на стоки в затворена опаковка, които потребителят е извадил от опаковката и която опаковка поради хигиенни причини не може да бъде възстановена и от договора за покупка и аудио доставка или видеозапис или компютърна програма, ако е нарушил нейната първоначална опаковка.
  • Ако случаят не е посочен в чл. 1 на Общите условия или в друг случай, когато Купувачът не би могъл да се откаже от изпълнението на задълженията по договора за покупка, той има право в съответствие с разпоредба  §1829, ал. 1 от Гражданския кодексда, да се оттегли от договора за покупка, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоките, при което в случай, че предмет на договора за покупка са няколко вида стоки или доставка на няколко части, този срок започва да тече от датата на последната доставка на стоките. Отказът от договора за покупка трябва да бъде изпратен на Продавача в рамките на срока, посочен в предходното изречение. За да се откаже от договора за покупка, Купувачът може да използва примерен образец, предоставен от Продавача, който представлява приложение към Общите условия. Отказът от договора за покупка, Купувачът може да изпраща, наред с другото, на адреса на офиса на Продавача или на електронния адрес на Продавача.
  • В случай на отказ от договора за покупка съгласно чл. 2 на Общите условия, договорът за покупка се отменя от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати от Купувача на Продавача в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на отказ от договора за покупка на Продавача. Ако Купувачът се откаже от договора за покупка, той-Купувачът поема разходите свързани с връщането на стоките на Продавача, дори в случаите, когато стоките не могат да бъдат върнати по обичайния  пощенски път.
  • В случай на отказ от договора за покупка по чл. 2 на Общите условия, Продавачът връща получените парични средства от Купувача в рамките на 14 (четиринадесет) дни от отказа от договора за покупка от Купувача, по същия начин, по който Продавачът е приел от Купувача. Продавачът също така има право да върне извършеното от Купувача изпълнение при връщане на стоката на Купувача или по друг начин, при условие че Купувачът се съгласи с това и не доведе до допълнителни разходи за Купувача. Ако Купувачът се откаже от договора за покупка, Продавачът не е задължен да върне на Купувача получените парични средства, преди Купувачът да върне стоките или да докаже, че стоките са били изпратени на Продавача.
  • При искове за щети, причинени на стоки, Продавачът има право да обезщети едностранно искането на Купувача за възстановяване на покупната цена.
  • В случаите, когато Купувачът има право да се откаже от договора за покупка в съответствие с разпоредба § 1829, ал. 1 от Гражданския кодекс, Продавачът също има право да се откаже от договора за покупка по всяко време, а именно дотогава докато Купувачът получи стоките. В такъв случай Продавачът връща на Купувача покупната цена без излишно забавяне, и то безкасово на сметка посочена от Купувача.
  • Ако на Купувача е предоставен подарък заедно със стоката, договорът за дарение между Продавача и Купувача се сключва с условието, че ако Купувачът се откаже от договора за покупка, договорът за дарение се прекратява и Купувачът е задължен да върне на Продавача стоките заедно с предоставения подарък.
 2. ТРАНСПОРТ И ДОСТАВКА НА СТОКИ
  • В случай, че начинът на транспортиране е договорен въз основа на конкретно искане на Купувача, Купувачът носи риска и всички допълнителни разходи, свързани с вида транспорт.
  • Ако Продавачът е задължен, в съответствие с договора за покупка, да достави стоките на място, посочено от Купувача в поръчката, Купувачът е длъжен да приеме стоките при доставката.
  • В случай, че поради дадена причина от страна на Купувача, стоките е необходимо да се доставят многократно или по начин, различен от посочения в поръчката, Купувачът е задължен да заплати разходите, свързани с повтарящата се доставка на стоките, съответно разходи, свързани с друг начин на доставка.
  • При получаване на стоката от превозвача, Купувачът е задължен да провери целостта на опаковката на стоките и в случай на повреда да уведоми превозвача без неоправдано забавяне. В случай на повредена опаковка, показваща неразрешено проникване в пратката, Купувачът не е длъжен да приеме доставката на пратката от превозвача.
  • Други права и задължения на участниците в превоза на стоки могат да променят специалните условия за доставка на Продавача, ако са издадени от Продавача.
 3. ПРОИЗВОДСТВЕН ДЕФЕКТ
  • Правата и задълженията на Продавача и Купувача по отношение на производствените дефекти се уреждат от съответните общоприложими правни разпоредби (особено разпоредбите § 1914 до 1925, § 2099 до 2117 и §  2161 до 2174 от Гражданския кодекс и Закон № 634/1992 Coll., за защита на потребителите, с последните изменения на наредбата).
  • Продавачът се задължава пред Купувача, че стоките са без дефекти при предаването им. По-специално, Продавачът е отговорен пред Купувача, че по времето, в което Купувачът приема стоките:
   • стоките имат характеристики, които страните са договорили, а при липса на споразумение, притежава такива характеристики, каквито Продавачът или производителят е описал, или които Купувачът е очаквал, що се отнася до естеството на стоките и въз основа на рекламата, извършена от тях;
   • стоките са подходящи за целите, които Продавачът посочва като нейното приложение или за целите, които обикновено се използват такива стоки;
   • стоките отговарят на качеството или на изпълнението на договорения образец или оригинал, ако такова качество или изпълнение се определя въз основа на договорения образец или оригинал;
   • стоките са в договорено количество, мярка или тегло; 
   • стоките отговарят на законовите изисквания.
  • Посоченото в чл. 2 от Общите условия, не се прилага за стоки, продавани на по-ниска цена поради производствен дефект, за които е била договорена по-ниска цена за износени стоки, причинени от обичайната им употреба на използваните стоки с производствен дефект, съответстващ на степента на използване или износване, която стоките са имали по време на получаването от Купувача, или ако е резултат от естеството на стоките.
  • Ако възникне дефект в рамките на шест месеца от получаването им, счита се, че стоките са били дефектни още при получаването. Купувачът има право на рекламация при наличие на производствен дефект, което настъпва при потребителските стоки, в рамките на двадесет и четири месеца от получаването.
  • Правата на Купувача при наличие на производствен дефект се упражняват от Купувача на адреса на фирмата на Продавача, където е възможно приемането на рекламацията по отношение на обхвата на продадените стоки, евентуално и в седалището или мястото на търговската дейност.
  • Други права и задължения на страните, свързани с отговорността на Продавача за производствени дефекти, могат да бъдат регламентирани от процедурата за рекламация на Продавача.
 4. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ
  • Купувачът придобива право на собственост върху стоките, като заплаща пълната покупна цена на стоките.
  • Продавачът не е обвързан от никакви етични кодекси по отношение на Купувача в смисъла на разпоредба § 1826, ал. 1, точка е) от Гражданския кодекс.
  • Оплакванията на Купувача се разрешават от Продавача посредством използването на електронен адрес. Информацията относно рекламацията на Купувача се изпраща от Продавача на електронния адрес на Купувача.
  • За извънсъдебното решаване на потребителски спорове по договора за покупка, е отговорна Чешката търговска инспекция, със седалище в Щиепанска 567/15, 120 00 Прага2, ИН: 000 20 869, интернет адрес: https://adr.coi.cz/cs. Платформата за онлайн разрешаване на спорове, намираща се на интернет адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr, може да се използва за решаване на спорове между Продавача и Купувача по договора за покупка.
  • Европейски потребителски център Чешка република, със седалище Щиепанска 567/15, 120 00 Прага 2, интернет адрес: https://www.evropskyspotrebitel.cz е звеното за контакт съгласно Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) № 524/2013 от 21 май 2013, относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕО (Регламент за онлайн разрешаване на потребителски спорове ).
  • Продавачът има право да продава стоките въз основа на търговски лиценз. Контрол на търговията се осъществява в рамките на компетентността му от съответното търговска лицензионна служба. Надзорът в областта на защитата на личните данни се осъществява от Комисия за защита на личните данни. Чешката търговска инспекция упражнява, наред с други права, надзор върху спазването на Закон № 634/1992 Coll.., за защита на потребителите, с последните изменения.
  • Купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата по смисъла на § 1765, ал. 2 от Гражданския кодекс.
 5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  • Задължението за информиране на купувача по смисъла на чл. 13 от Регламент (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета № 2016/679 относно защитата на физическо лице по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяната на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на личните данни) ( наричан по-нататък " регламент GDPR "), свързан с обработката на личните данни на Купувача с цел изпълнение на договора за покупка, с цел изпълнение на този договор, и с цел изпълнение на обществените задължения на Продавача, се изпълнява от Продавача чрез отделен документ.
 6. ИЗПРАЩАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ
  • Купувачът се съгласява да му бъде изпращана информация свързана със стоките, услугите или търговията на Продавача на електронния адрес на Купувача и също така се съгласява да му бъдат изпращани търговски съобщения от Продавача на електронния адрес на Купувача. Задължението за информиране на Купувача по смисъла на чл. 13 от регламент GDPR, свързано с обработката на лични данни на Купувача с цел изпращане на търговски съобщения, се изпълнява от Продавача и е регламентирано в отделен документ.
  • Купувачът се съгласява да съхранява така наречените "бисквитки" на компютъра си. В случай, че покупката на уеб страницата е възможна и задълженията на Продавача по договора за покупка са изпълнени, без да се съхраняват така наречените "бисквитки" на компютъра на Купувача, Купувачът може да оттегли съгласието по предходното изречение по всяко време.
 7. ДОСТАВКА
  • На купувача може да му бъде доставяно на електронния адрес на Купувача.
 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  • Ако отношенията, основаващи се на договор за продажба, съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се съгласяват, че отношенията се управляват от чешкото законодателство. Изборът на право по предходното изречение не е Купувачът, който е потребител, лишен от защитата, която му е предоставена от разпоредбите на правния ред, от които не може да бъдат отклонени чрез споразумение и който иначе би се приложил при липса на избор на право съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 1, от Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 593/2008 от 17 юни 2008 г. относно приложимо право към договорните задължения (Рим I).
  • Ако някоя от клаузите на Общите условия е невалидна или неефективна, или ако възникне, че вместо невалидна клауза се въведе клауза, чийто смисъл на невалидна клауза се приближава най-много. Невалидността или неефективността на една клауза не засяга валидността на другите клаузи.
  • Договорът за покупка, включително и Общите условия, се архивира от Продавача в електронен вид и не е достъпен.
  • Данни за връзка с Продавача: адрес за доставка DIFERENT FASHION, Simerova3, Пилзен, 30100 , e-mail адрес info@differenta.bg+ 359 878 482 521.

 

В Пилзен на 1.5.2008 г.